Isaia 65

Ny fandavan’i Jehovah ny maro noho ny fanao tsy marina narahiny, sy ny fitahiana kasainy ho amin’ny mibebaka.
- NOTADiaVIN’izay tsy naniry Aho Sy hitan’izay tsy nitady; Hoy Izaho tamin’ny firenena izay tsy nantsoina tamin’ny anarako: Inty Aho! Inty Aho!
- Namelatra ny tànako mandritra ny andro Aho Tamin’ny firenena miodina, Izay mandeha amin’ny làlana tsy tsara Araka ny fisainany ihany,
- Dia firenena izay nahatezitra Ahy mandrakariva na dia eo imasoko aza, Izay mamono zavatra hatao fanatitra eo amin’ny tanimboly Ary mandoro ditin-kazo manitra eny ambonin’ny tanimanga,-
- Dia izay mipetraka any amin’ny fasana Ary mitoetra mandritra ny alina ao am-pierena, Sady mihinana henan-kisoa, Ary ny ron’ny hena fahavetavetana no ao amin’ny loviany,-
- Izay manao hoe: Mihataha, fa aza manakaiky ahy, Fa izaho no masina, fa tsy hianao,- Ireny dia setroka ao am-bavoroko, Eny, afo mirehitra mandritra ny andro.
- Indro, izao no voasoratra eo anatrehako: Tsy hangina Aho mandra-pamaliko anareo Eny, mandra-pamaliko ho ao an-tratranareo
- Ny helokareo sy ny heloky ny razanareo koa, hoy Jehovah,- Dia izay olona nandoro ditin-kazo manitra teny an-tendrombohitra Ary nihaika Ahy teny amin’ny havoana; Eny, hamatra ny valin’ny asany ho ao an-tratrany Aho aloha.
- Izao no lazain’i Jehovah: Tahaka ny ranom-boaloboka hita ao an-tsampahony Ka ataon’ny olona hoe: Aza simbana, Fa misy fitahiana ao anatiny, Dia toy izany no hataoko noho ny amin’ny mpanompoko, Ka tsy hanimba azy rehetra Aho.
- Hahatonga taranaka avy amin’i Jakoba Aho Sy mpandova ny tendrombohitro avy amin’i Joda; Ary ireo voafidiko no handova azy, Eny, ny mpanompoko no honina ao.
- Sarôna ho tonga fiandrasana ondry, Ary ny lohasaha Akora ho fandrian’omby, Ho an’ny oloko izay nitady Ahy.
- Fa ny aminareo izay mahafoy an’i Jehovah Sy manadino ny tendrombohitro masina, Sady mamelatra latabatra ho an’i Gada Sy mampidina divay noharoharoan-javatra ho an’i Men?, -
- Dia hotendreko ho voan’ny sabatra hianareo Ka hankohofina hovonoina avokoa, Satria niantso Aho, fa tsy namaly hianareo, Niteny Aho, fa tsy nihaino hianareo, Fa nanao izay ratsy eo imasoko, Ary izay tsy sitrako no nofidinareo.
- Koa izao no lazain’i Jehovah Tompo: lndro, ny mpanompoko hihinana, fa hianareo kosa ho mosarena; Indro, ny mpanompoko hisotro, fa hianareo kosa ho main-tenda; Indro, ny mpanompoko hifaly, fa hianareo kosa ho menatra;
- Indro, ny mpanompoko hihoby noho ny faharavoam-po, Fa hianareo kosa hitoloko noho ny alahelom-po Sy hidradradradra noho ny fahoriam-panahy.
- Ary hamela ny anaranareo ho fiozonana amin’ireo voafidiko hianareo, Ary hahafaty anao Jehovah Tompo; Fa ny mpanompony kosa dia homeny anaram-baovao;
- Ka izay miarahaba tena ety ambonin’ny tany Dia hanao izany amin’ny anaran’Andriamanitry ny Amena; Ary izay mianiana ety ambonin’ny tany Dia hianiana amin’Andriamanitry ny Amena, Satria efa hadino ny fahoriana taloha, Sady voàfina izany ka tsy hitan’ny masoko.
- Fa, indro, Izaho mahary lanitra vaovao sy tany vaovao, Ka dia tsy hotsarovana intsony ny taloha, Na ho mby ao an-tsaina akory aza.
- Fa mifalia kosa sy miravoravoa mandrakizay, satria mahary izany Aho; Fa, indro, mahary an’i Jerosalema ho fifaliana Aho Ary ny olony ho firavoravoana.
- Dia ho faly amin’i Jerosalema Aho Sy ho ravoravo amin’ny oloko; Ary ny feo mitomany tsy ho re any intsony, Na ny feo mitaraina.
- Ary na dia ny zaza minono any aza dia tsy ho fohy andro, Ary tsy hisy anti-panahy izay tsy nahatapitra ny androny; Fa mbola zatovo ihany izay maty na dia efa zato taona aza, Ary ny mpanota aza, dia hahatratra zato taona vao hozonina.
- Hanao trano ny olona ka hitoetra ao; Ary hanao tanimboaloboka ny olona ka hihinana ny vokatra aminy.
- Tsy hanao trano hitoeran’olon-kafa izy, Na hamboly zavatra hohanin’olon-kafa; Fa ho tahaka ny andron’ny hazo ny andron’ny oloko, Ary ireo voafidiko dia hanaram-po amin’ny asan’ny tànany.
- Tsy hisasatra foana izy, Na hitera-jaza ho tratry ny loza tampoka; Fa taranak’izay notahin’i Jehovah ireo, Ary terany ho ao aminy.
- Raha tsy mbola miantso aza izy dia hamaly Aho; Ary raha mbola miteny izy, dia hihaino Aho.
- Ny amboadia sy ny zanak’ondry hiara-komana, Ary ny liona hihina-mololo tahaka ny omby, Ary ny menarana, dia vovoka no ho fihinany; Ary tsy handratra na hanimba eran’ny tendrombohitro masina izy, hoy Jehovah.