Obadia

Obadia

 
1

Ny fahitan’i Obadia ny amin’ny handravana an’i Edoma mbamin’ny jentilisa sasany noho ny ratsy nataony tamin’ny Isiraely, ary ny hampiorenana ny fanjakan’i Jehovah any Ziona.