Matio

Matio

Voice mp3 audio: 
1

Ny nitsanganan’i JESOSY tamin’ny maty, sy ny nisehoany tamin’ny mpianany. Mar. 16.1-20; Lio. 24.1-11; Jao. 20.1-29.
1

Ny nitsaran’i Pilato an’i JESOSY, sy ny nanolorany Azy hohomboana amin’ny hazo fijaliana, ary ny nanenenan’i Jodasy. Mar. 15.1-15; Lio. 23.1-25; Jao. 18.28-40.

Pages