Lioka

Lioka

 
1


1

Ny nitsaran’i Pilato an’i JESOSY, sy ny nanolorany Azy hohomboana tamin’ny hazo fijaliana. Mat. 27.1-26; Mar. 15.1-15; Jao. 18.28-40.

Pages