Josoa

Josoa

 
1

? Ny nampodiana ny firenena roa sy sasany ho any an-dafy atsinanan’i Jordana, sy ny nanorenany ilay alitara teo amoron’i Jordana, ary ny nataon’ny firenena sasany tamin’izany.
1

? Ny nananganana ny tabernakely tao Silo, sy ny nanoratana ny tany sisa tsy mbola voazara.

Pages