Jona

Jona

 
1

Ny nimonomononan’i Jona, sy ny nananaran’Andriamanitra azy.
1

Ny nitorian’i Jona teny tao Ninive.

Pages