Jaona

Jaona

 
Jaona 1
1

35 Nony ampitson’iny indray dia nijanona Jaona sy ny mpianany roa lahy;

36 ary nijery an’i JESOSY nitsangantsangana izy ka nanao hoe: Indro ny Zanak’ondrin’Andriamanitra!

Jaona 1
1

19 Ary izao no nambaran’i Jaona, raha ny Jiosy naniraka mpisorona sy levita avy tany Jerosalema hankany aminy mba hanontany azy hoe: Iza moa hianao?

20 Ary nilaza marina izy ka tsy nandà, fa hoy ny filàzany: Tsy izaho no Kristy.

Pages