Filemona

Filemona

 
1

Fiarahabana an’i Filemona, sy fifonana ho an’i Onesimosy, ary fanaovam-beloma.