3 Jaona

3 Jaona

 
1

Fisaorana an’i Gaio noho ny nandraisany vahiny, sy filazana ny amin’i Diotrefa sy Demetrio.