2 Mpanjaka

2 Mpanjaka

 
1

Ny niandohan’ny nanjakan’i Josia, sy ny nanamboarany ny tempoly, ary ny amin’ny nahitana ny bokin’ny lalàna.
1

Ny nanjakan’i Joahaza sy Joiakima sy Joiakina ary Zedekia, sy ny nandravana an’i Jerosalema, ary ny nitondrana ny olona ho babo tany Babylona.

Pages