1 Samoela

1 Samoela

 
1

? Ny namalian’i Davida ny Amalekita noho ny nandravany an’i Ziklaga.
1

? Ny nanesorana an’i Davida tsy hiaraka tamin’ny miaramilan’ny Filistina.

Pages