1 Mpanjaka

1 Mpanjaka

 
1

Ny nandresen’i Ahaba indroa an’i Beni-hadada, mpanjakan’i Syria.
1

Ny nandosiran’i Elia nankany an-efitra, sy ny nisehoan’Andriamanitra taminy tao Horeba, ary ny nanendrena an’i Elisa handimby azy.

Pages